Hội nghị 2009

Hà Nội 19 - 24/11/2009
Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ nhất.
HNVK200905 HNVK200907 HNVK200903 HNVK200910 HNVK200911
HNVK200901 HNVK200909 HNVK200912 HNVK200902 HNVK200904
HNVK200908 HNVK200906