Lễ trao Nhà Tình Thương tại Củ Chi

H1 [1280x768] Trao nha tinh thuong 12-2016 trao quyet dinh [1280x768] Ba Loan phat bieu cam on Chi Si phat bieu 2 [1280x768]
H2 [1280x768] DSC09358 [1280x768] DSC09362 [1280x768] DSC09375 [1280x768] O.Nguyen Van Nhi - Chu tich MTTQ xa  Hoa Phu doc Quyet dinh trao nha tinh thuong [1280x768]
phat bieu cua O.Le Van Den- Pho Bi   thu Dang Uy - Chu tich HDND xa Hoa Phu [1280x768] phat bieu cua O.Pham Van Tay-chu   tich Hoi chat doc da cam Huyen Cu Chi